Regulamin

Szanowni Goście!

W trosce o komfortowy wypoczynek w naszym obiekcie, przygotowaliśmy regulamin, w którym zawarte są
wszystkie niezbędne informacje dotyczące pobytu i korzystania z naszych usług.

Regulamin Willi Sonata

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Sonata i jest
integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji . Dokonując ww. czynności,
Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Sonata.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie www.willasonata.pl

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w
Recepcji jak najszybciej. Willa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

4. Willa ma prawo odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie opłacenia dotychczasowego pobytu.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną
opłatę za pobyt.

3. Osoby odwiedzające, niezameldowane w obiekcie Willa Sonata, mogą przebywać na jego terenie w
godzinach 9:00 – 21:00 po uprzednim poinformowaniu Recepcji.

4. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

5. Willa zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu opłaty w wysokości należności za cały pobyt.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w
terminie do 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do 14 dni przed przyjazdem lub w przypadku nie dotarcia
Gościa w zaplanowanym terminie do Willi, zadatek nie zostaje zwrócony.

8. W przypadku skrócenia pobytu przez Gości z przyczyn niezależnych od właścicieli obiektu, pieniądze za pobyt
nie są zwracane.

§4 USŁUGI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do
Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

2. Willa ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego
obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Willa świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o wyznaczonej godzinie,
– przechowanie bagażu Gościa,
– zamawianie taksówki.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Willi pod stałym nadzorem opiekunów
prawnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
wyposażenia i urządzeń technicznych Willi Sonata, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, Willa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.
Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego uregulowania należności ,oraz do zapłaty za zniszczenia oraz
do opuszczenia Willi Sonata.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić
światło, zakręcić kran,zamknąć okna, oraz zamknąć drzwi na klucz.

5. Willi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Sonaty w przypadku
opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WILLI

1. Willa ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego
usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Willa odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, przedmiotów które zostały oddane na
przechowanie do depozytu.

4. Willa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych
kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych.

5. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały
zaparkowane na parkingu Sonaty czy poza terenem Obiektu.

6. Willa posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających. Należy podczas
zameldowania się w Sonacie podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia. Parking
przy obiekcie jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione
pojazdy jak i mienie znajdujące się w nich.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na
wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa przechowa
powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te
przejdą na własność Sonaty. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Willi obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Willa akceptuje obecność psów małych ras zgłoszonych przy rezerwacji pobytu. Zwierzęta mogą przebywać
na terenie Willi za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł za dobę. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do
trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek
sprzątać usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Willi i jej otoczenia.

2. W Willi i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi
miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez gościa
zgody na pokrycie kosztów de aromatyzacji pokoju w wysokości 1000,00zł.

3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów
łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Willę Sonata dla potrzeb
niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych
przez Willę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Willi akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Willi, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani
innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Sonaty.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym
przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

8. Wraz z kluczem do pokoju goście Sonaty otrzymują klucz do drzwi wejściowych budynku. Zgubienie klucza
skutkuje naliczenie opłaty w wysokości 200,00zł.

9. Prosimy aby traktowali Państwo sprzęty w pokoju jak we własnym domu. Chcemy Państwa szczególnie
uczulić na używanie ręczników, koców i pościeli do celów innych niż przeznaczone (np. wycieranie ręcznikiem
podłogi, rozlanych napojów, czy mokrego psa). W przypadku trwałych zabrudzeń ręczników, koców lub pościeli
Gość zobowiązany jest pokryć koszt wymiany.