W trosce o komfortowy wypoczynek w naszym obiekcie, przygotowaliśmy regulamin, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące pobytu i korzystania z naszych usług. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Sonata i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji.

Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

1. Gość willi zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Pokój w willi wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuję się, że pokój został wynajęty na dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość willi powinien zgłosić w Recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże willi. Willa uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc. Willa ma prawo odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie opłacenia dotychczasowego pobytu.

5. Willa zapewnia wymianę ręczników na wyraźne życzenie gościa za dodatkową opłatą 50zł.

6. Gość willi nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.

7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.

8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji willi.

9. W willi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego

10. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług willi mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

11. Gość willi ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń willi powstałe z winy jego lub odwiedzających osób.

12.Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach willi i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

13. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

14. Odpowiedzialność willi z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do willi regulują przepisy art. 846-749 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność willi podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Willa ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt duża wartość w stosunku do wielkości lub standardu willi lub zajmują zbyt dużo miejsca.

15. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi szybką reakcję.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji willa przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

17. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań willi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu willi.

18. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin willi, wyrządzając szkodę w mieniu willi lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników willi lub inny sposób zakłócił spokój w willi.

19. Zgubienie klucza wiąże się z pokryciem kosztów wymiany zamka i dorobienia breloczka – 100.00zł

20. W willi Sonata obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

 Życzymy miłego pobytu.