Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies „Willa Sonata”

1. Administratorem danych osobowych gości „Willa Sonata” jest: Autoteam Sp. z o.o z siedzibą w
Szczecin (71-012), przy ul. Bronowicka 23; NIP: 8522597857; KRS 0000428538, REGON 32123138. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
Bronowicka 23 , 71-012 Szczecin lub email: biuro@willasonata.pl

2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy na usługi hotelowe i gastronomiczne na
podstawie umowy zleconej przez gości „Willa Sonata”. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6
ustęp 1 litera b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tzn. prawnie usprawiedliwionego interesu
realizowanego przez administratora danych.

3. „Willa Sonata” przetwarza również dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu
zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie
„Willi Sonata” . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest
ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak
również usprawiedliwiony cel administratora.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. do 25 maja 2018 roku – Generalnego Inspektora Ochrony Danych
a po 25 maja 2018 – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkaniu, nr i serii
dowodu osobistego jest dobrowolne czy też danych firmy, lecz niezbędne do celów realizacji
zleconej usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o
usługi hotelarskie.

6. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz „Willa Sonata” podmioty te
mogą uzyskać dostęp do danych osobowych gości w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, operatorzy
płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych oraz inni podwykonawcy
zewnętrzni wykonujący obsługę klienta.

7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. podatkowych, dotyczących
archiwizacji. Dane Osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni
od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.